Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Badania Pracodawców Wyniki z badania pracodawców 2010-2013

Wyniki z badania pracodawców 2010-2013 A A A

Poniżej znajdują się podstawowe wyniki z badania ankietowego pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzonego w latach: 2010-2013:

Liczba podmiotów biorących udział w badaniu ankietowym pracodawców w latach 2010-2013 według wielkości podmiotu


Liczba osób planowana do zatrudnienia w podmiotach biorących udział w badaniu ankietowym pracodawców w latach 2010-2013 według powiatów


Liczba osób planowana do zwolnienia w podmiotach biorących udział w badaniu ankietowym pracodawców w latach 2010-2013 według powiatów


Główny powód zatrudnienia pracowników przez pracodawców biorących udział w badaniu w latach 2010-2013 (liczba wskazań)


Planowane zmiany w zatrudnieniu w podmiotach biorących udział w badaniu ankietowym pracodawców w latach 2010-2013 według sekcji PKD (w %)

Legenda: Schemat Klasyfikacji PKD 2007:

A  – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
B – górnictwo i wydobywanie
C – przetwórstwo przemysłowe
D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F – budownictwo
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H – transport i gospodarka magazynowa
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J – informacja i komunikacja
K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Ldziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Oadministracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P – edukacja
Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Rdziałania związane z kulturą, rozrywką i rekreacją
Spozostała działalność usługowa