Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Barometr zawodów

Barometr zawodów A A A

Kujawsko-pomorski barometr zawodu

barometr_zawodowNa terenie województwa kujawsko-pomorskiego we wrześniu i październiku 2015 r. w 20 powiatowych urzędach pracy odbyło się
21 paneli eksperckich (w Grudziądzu przeprowadzono dwa panele, dla powiatu grodzkiego i ziemskiego oddzielnie), które oceniały przewidywaną sytuację na rynku pracy w poszczególnych grupach zawodów w 2016 r. W dwóch największych miastach regionu (Bydgoszczy i Toruniu) poza pracownikami powiatowych urzędów pracy w panelach udział brali także przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy raport z badania dla województwa kujawsko-pomorskiego. Wyniki barometru zawodów dla wszystkich województw
i powiatów w kraju dostępne są na ogólnopolskiej stronie barometru: www.barometrzawodow.pl.

Geneza badania

Metodologia badania wypracowana został w krajach skandynawskich, a do Polski trafiła za sprawą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, który od 2010 r. realizował to badanie w województwie małopolskim. Zalety barometru doceniło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), podejmując w 2015 roku decyzję o prowadzeniu badania w całej Polsce. Za realizację barometru zawodów w województwach odpowiadają poszczególne wojewódzkie urzędy pracy. WUP w Krakowie koordynuje działania na szczeblu krajowym.

Metodologia badania

„Barometr zawodów” jest krótkookresową (jednoroczną) prognozą sytuacji w zawodach. Badanie ma charakter jakościowy. Powstaje w trakcie dyskusji grupowej (metodą „panelu ekspertów”), dzięki czemu możliwe jest dzielenie się wiedzą oraz uwzględnianie opinii uczestników obserwujących rynek pracy
z różnych perspektyw. W panelu bierze udział zazwyczaj od czterech do ośmiu osób – głównie pracowników powiatowych urzędów pracy (pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami, organizację szkoleń). W większych miastach w przygotowanie prognoz najczęściej włączani są także pracownicy prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji posiadających wiedzę na temat lokalnego rynku pracy.

Eksperci analizują osobno sytuację dla każdego zawodu. Efektem ich rozważań jest odpowiedź na następujące pytania:„„Jak według Pana(-i) zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie [nazwa] w nadchodzącym roku? oraz Jak według Pana(-i) będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w zawodzie [nazwa] w nadchodzącym roku?

Uzyskane odpowiedzi pozwalają na zaklasyfikowanie profesji do jednej z trzech kategorii:

  • zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach − niewielka,
  • zawodów zrównoważonych, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się),
  • zawodów nadwyżkowych, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na niskie zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów spełniających wymagania pracodawców.

Z uwagi na rozbudowaną strukturę „Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” (ponad 2300 zawodów) w ramach barometru ocenie podlegają zawody najczęściej występujące na rynku pracy. W 2015 r. na podstawie podobieństwa wykonywanych zadań, zawody takie zostały zgrupowane w 177 grup, których nazwy nie odpowiadają grupom określonym w Klasyfikacji.

Raport:

okladka_BZ_2015Barometr zawodów – Raport podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r.