Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych A A A

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym.

Rozumiany w taki sposób monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu:

  • określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na powiatowym, wojewódzkim i krajowym rynku pracy,
  • stworzenie bazy informacyjnej dla przewidywania struktur zawodowo-kwalifikacyjnych w układzie lokalnym, wojewódzkim i krajowym,
  • określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych dla zapewnienia spójności z potrzebami rynku pracy,
  • korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym,
  • usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów oraz kwalifikacji deficytowych i nadwyżkowych na lokalnych rynkach pracy,
  • ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia.

zdjecie

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. Nr 149 z poźn. zm.) prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Monitoring zawodów jest prowadzony na trzech poziomach terytorialnych: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W celu określenia jednolitych dla całego kraju zasad realizacji monitoringu Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – MRPiPS) w 2003 r. opracował „Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”. Zalecenia te były podstawą do prowadzenia monitoringu w latach 2005-2014 r.

W roku 2015 wprowadzone zostały nowe zalecenia prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy. Zalecenia te przygotowane zostały na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych z Łodzi.