Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Zawody deficytowe i nadwyżkowe A A A

Z uwagi na zmianę w 2015 r. metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dane prezentowane są rozdzielnie za lata 2011-2014 i rok 2015.

W latach 2011-2014 do określania deficytu, równowagi i nadwyżki stosowany był jeden wskaźnik – intensywności nadwyżki/deficytu (iloraz liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w danym zawodzie i liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie), a każdy z zawodów przypisany był do jednej z ww. grup.

Od roku 2015 identyfikacja zawodów deficytowych i nadwyżkowych odbywa się poprzez łączne zastosowanie trzech wskaźników: dostępności ofert pracy, długotrwałego bezrobocia i płynności bezrobotnych.

Zawody deficytowe to takie, na które istnieje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów deficytowych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest wyższa niż liczba bezrobotnych, odsetek długotrwale bezrobotnych jest nieznaczny, a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ w danym okresie sprawozdawczym.

Zawody zrównoważone to takie, na które na rynku pracy występuje zapotrzebowanie zbliżone do liczby bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów zrównoważonych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby zarejestrowanych bezrobotnych, odsetek bezrobotnych długotrwale jest nieznaczny, a odpływ bezrobotnych przewyższa ich napływ w danym okresie sprawozdawczym.

Zawody nadwyżkowe to takie, na które istnieje na rynku pracy niższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych w danym zawodzie. Na potrzeby opracowania rankingu zawodów nadwyżkowych zdefiniowano je jako te, dla których liczba ofert pracy jest niższa niż liczba bezrobotnych, długotrwałe bezrobocie jest relatywnie wysokie, a napływ bezrobotnych przewyższa ich odpływ w danym okresie sprawozdawczym.

Powyższe założenia powodują, że tylko nieznaczna część zawodów (ok. 10%-15%) przynależy do zawodów deficytowych, zrównoważonych lub nadwyżkowych. Pozostałe zawody mają status nieokreślony. Dlatego zmieniony został zakres prezentowanych danych. Zamiast zawodów deficytowych i nadwyżkowych w tabeli zaprezentowane zostały najliczniejsze zawody wśród osób bezrobotnych i zawody, w których pracodawcy najczęściej zgłaszali do powiatowych urzędów pracy wolne miejsc pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Szczegółowe informacje nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych wyliczonych na podstawie nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dostępne są w ogólnopolskim serwisie www.mz.praca.gov.pl