Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP

Popyt na pracę (badanie GUS) A A A

Poniżej znajdują się najważniejsze wyniki prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny badania popytu na pracę. Dane obrazują zmiany na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2011-2013. Wyniki badania dotyczą podmiotów o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób.

Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim według sekcji PKD

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.

Uwaga! Po kliknięciu na wykres, pojawi się w osobnej karcie

wolne miejsca_2013

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 r.

Popyt na pracę w 2012 r.

 

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2011 r.

 

popyt na pracę 2011 r.

A  – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
B – górnictwo i wydobywanie
C – przetwórstwo przemysłowe
D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
F – budownictwo
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
H – transport i gospodarka magazynowa
I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
J – informacja i komunikacja
K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
P – edukacja
Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – działania związane z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – pozostała działalność usługowa