Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Strona główna Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej A A A

Regulamin udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, będących w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (http://wup.torun.ibip.pl), a także na stronie w serwisie internetowym WUP w Toruniu (http://wup.torun.pl), tujestpraca.eu, podlupa.wup.torun.pl, power.wup.torun.pl, pokl.wup.torun.pl.
2) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na stronie BIP oraz na stronach w serwisie internetowym:

Udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zmierzający ją powtórnie wykorzystać).
Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle (np. adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

a) nazwę podmiotu zobowiązanego;
b) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
c) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
d) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
e) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
f) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie papierowej bądź elektronicznie na adres:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń,
• ePUAP http://wup.torun.pl/urzad/uslugi-elektroniczne/ oraz e-mail: wup@wup.torun.pl.

1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
3. Jeżeli przygotowanie lub przekazywanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, WUP w Toruniu może nałożyć opłatę za przygotowanie tych informacji.
4. Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków, a w szczególności:
a) koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych,
b) czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
5. Ustaloną opłatę wnioskodawca wnosi na rachunek bieżący Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.) lub baz danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, ze nie narusza ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2004 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. Każdy kto ponownie wykorzystuje informację udostępnianą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązanych jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty, jeżeli jest znany.
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.